Site icon

3 วันเกิดพ้นช่วงนี้มีโชคใหญ่รวยมาก

วันเสาร์

มีเกณฑ์ที่ดีในการจะได้รับการเลื่อนตำแ หน่งในหน้าที่การงาน มีเ งินเดือนเพิ่มขึ้นแผนชี วิต

ที่วางเอาไว้ก็จะประสบผลสำเร็จ และสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์จะคอยคุ้มครองช่วยเหลือ

ทำบุญบ้างทำทานบ้ าง จะได้มีบารมีเยอะขึ้น เก็บโช คด วงชะต าไว้ ขอให้พ้นเคราะ ห์เจอความสุขเงินทองในชีวิต

วันอังคาร

ชะต าของคุณนั้นจะดีกว่าวันอื่น หน่อยเพราะมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนรวมถึงมีสิ่งศั กดิ์สิทธิ์

ก็คอยช่วยเหลืออยู่เหมือนกัน และสิ่งที่ข าดไม่ได้เลยนั้นคือความพย าย ามในการในการทำความดี

ตั้งใจทำหน้ าที่ของตัวเองมีโอกาสจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเ ทศด้วยและทำงานกับคนต่างถิ่นมีโอกาสจะประสบความสำเร็ จสูง

วันศุกร์

คุณจะได้พบกับผู้ใ หญ่ใจดี อาจเป็นเจ้าน ายในที่ทำงานหรือเพื่ อนที่เป็นรุ่ นพี่เข้ามาสนั บสนุนให้แนวทางที่ดีในอาชี พ

และการงานของคุณมีโอ กาสจะได้รับข่ า วดีจากการลงนามว่าจ้ างจะเกิ ดความสำเ ร็จในการค้ าหรือ

การค้ าข า ยกับช าวต่ างช าติแถมท่านยังมีเก ณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ยง โ ช คหากเจอคนขา ยให้รับไว้อย่ า

ปฎิเ สธ ด ว งท่านมีเก ณฑ์สูงจะถูกรา งวัลหลักแ สนถึงหลั กล้านเอาเงิ นนั้นไปตั้งตัวปลดห นี้ปล ดสินมีเงิ นซื้อรถมีเงิ นปลู กบ้ นหลังใหญ่คร อบครั วมีความเป็นอ ยู่ที่ดีไม่ลำบ าก

Facebook Comments
Skip to toolbar