น้องเทนนิส “พาณิภัค” คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของไทยได้สำเร็จ

น้องเทนนิส “พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” คว้าเหรียญทองโอลิมปิก

เป็ นอีกข่าวที่น่ ายินดีสำหรับทัพนักกีฬ าไทยในการแข่งขั นระดับโลก สามารถคว้ าชัยชนะมาไ ด้อย่างน่าภูมิใจ ซึ่งเป็ นเหรียญทองแรกประวั ติศาสตร์ใ นโอลิ มปิกโ ตเกียว 2020 นี้ “เ ทนนิส” พาณิภั ค วงศ์พัฒนกิจ สร้างชื่ อให้กับนักกีฬ าทีมชาติไ ทย ในการแข่งขั นกีฬาโ อลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโ ตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น เมื่อวั นที่ 24 กรกฎ าคม

พาณิภัค ครองตำแหน่ งมือหนึ่ งของโลกใ นรุ่น 49 กก.หญิ ง ก่อนมาแข่ งขันโอลิมปิ ก และไ ม่แพ้ใ ครมาแล้วตั้ งแต่ปี 2019 รวมทั้งยั งเป็นตัวเต็งที่จะคว้ าเหรียญทองใ นรุ่นนี้ด้ วย นอกจากนั้นยั งเคยได้เหรี ยญทองแดง เมื่อโ อลิมปิกเก มส์ 2016

ในการแข่งขั นเทควันโดเป็น การประเ ดิมการแข่งขันวั นแรกอย่างเป็นทางการ โ อลิมปิกเกมส์ 2020 เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไ ทย ที่ประเท ศญี่ปุ่น ระหว่างน้องเทนนิส พาณิภั ค วงศ์พัฒนกิ จ เข้ าชิงเหรียญทอง กับ อาเดรียน่า เ ซเรโซ่  อิเกลเซียส จากสเปน

10 วินาทีสุดท้ าย … โ ดนนำ 9-10

5 วิน าทีสุดท้าย … พลิกกลั บมาชน ะ 11-10

พาณิภัค จะได้รับเงินอัดฉี ดเบื้องต้ น จากกองทุนพัฒน ากีฬ าแห่งชาติ 12 ล้ านบาท และจากสหพันธ์สม า คมกีฬาแห่งชาติร่ วมกับชมรมกอล์ฟหลั กสูตรสมาค มวิทยาลัยป้องกั นราชอาณาจักร 1 ล้านบาท รวม 13 ล้ านบาท ยังไ ม่มีรวมจากหน่ วยงานและสปอนเ ซอร์อื่นๆ

ส่ วนคณะกรรมการโ อลิมปิกแห่งประเทศไ ทยฯ กำหนดใ ห้เงินรางวัลนักกีฬาที่ไ ด้รับเหรียญรางวัลจากกีฬาโ อลิมปิกเกมส์ เ ป็นรายเดือน รวมเวลา 20 ปี เหรี ยญทอง เ ดือนละ 12,000 บาท เหรียญเงิ น 10,000 บาท

พาณิภั คและที มเทควันโดไทย จ ะเดินทางกลั บจากประเทศญี่ปุ่ น คืนวั นที่ 25 กรกฎาคม มีกำหนดถึ งสนามบินจังหวั ดภูเก็ต เข้าโครงการภูเก็ ต แซนบ็อกซ์ วั นที่ 26 กรกฎาคม ด้วยสายการบิ นสิงคโปร์ แอร์ไ ลน์ เที่ยวบิ น SQ 726 เวลา 09.25 น.

สำหรั บ “เทนนิส” พาณิภั ค วงศ์พัฒนกิ จ นักเทควันโดหญิงทีมชาติไ ทย เป็ นชาว จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบั นอายุ 24 ปี สำเร็จการศึกษาในระดั บปริญญาตรี คณ ะวิทยาศาสตร์ ก า รกีฬา จุฬาล งกรณ์มห วิทยาลั ย ปัจจุบันกำลั งศึกษาต่ อระดับปริญญาโ ท คณะรัฐศ าสตร์ มหาวิทยาลั ยกรุงเทพธนบุรี

ภาพจาก MRG ONLINE

ข้อมูลข่าวจาก มติชนออนไลน์

Facebook Comments